Pri­va­cy po­li­cy voor Var­tex, ei­ge­naar van Vartex.nl

1) Waar­bor­gen Pri­va­cy

Het waar­bor­gen van de pri­va­cy van be­zoe­kers van Vartex.nl is een be­lang­rij­ke taak voor ons. Daar­om be­schrij­ven we in onze pri­va­cy po­li­cy wel­ke in­for­ma­tie we ver­za­me­len en hoe we deze in­for­ma­tie ge­brui­ken.

2) Toe­stem­ming

Door de in¬≠for¬≠ma¬≠tie en de dien¬≠sten op Vartex.nl te ge¬≠brui¬≠ken, gaat u ak¬≠koord met onze pri¬≠va¬≠cy po¬≠li¬≠cy en de voor¬≠waar¬≠den die wij hier¬≠in heb¬≠ben op¬≠ge¬≠no¬≠men.

3) Vra­gen

Als u meer in¬≠for¬≠ma¬≠tie wilt ont¬≠van¬≠gen, of vra¬≠gen hebt over de pri¬≠va¬≠cy po¬≠li¬≠cy van Var¬≠tex en spe¬≠ci¬≠fiek Vartex.nl, kun u ons be¬≠na¬≠de¬≠ren via e‚ÄĎmail. Ons e‚ÄĎmailadres is [email protected]

4) Mo­ni­to­ren ge­drag be­zoe­ker

Vartex.nl maakt ge­bruik van ver­schil­len­de tech­nie­ken om bij te hou­den wie de web­si­te be­zoekt, hoe deze be­zoe­ker zich op de web­si­te ge­draagt en wel­ke pagina’s wor­den be­zocht. Dat is een ge­brui­ke­lij­ke ma­nier van wer­ken voor web­si­tes om­dat het in­for­ma­tie op­le­vert op die bij­draagt aan de kwa­li­teit van de ge­brui­ker­s­er­va­ring. De in­for­ma­tie die we, via coo­kies, re­gi­stre­ren, be­staat uit on­der meer IP-adres­sen, het type brow­ser en de be­zoch­te pagina’s.

Te­vens mo­ni­to­ren we waar be­zoe­kers de web­si­te voor het eerst be­zoe­ken en van­af wel­ke pa­gi­na ze ver­trek­ken. Deze in­for­ma­tie hou­den we ano­niem bij en is niet ge­kop­peld aan an­de­re per­soon­lij­ke in­for­ma­tie.

5) Ge­bruik van coo­kies

Vartex.nl plaatst coo­kies bij be­zoe­kers. Dat doen we om in­for­ma­tie te ver­za­me­len over de pagina’s die ge­brui­kers op onze web­si­te be­zoe­ken, om bij te hou­den hoe vaak be­zoe­kers te­rug ko­men en om te zien wel­ke pagina’s het goed doen op de web­si­te. Ook hou­den we bij wel­ke in­for­ma­tie de brow­ser deelt.

6) Coo­kies uit­scha­ke­len

U kunt er voor kie¬≠zen om coo¬≠kies uit te scha¬≠ke¬≠len. Dat doet u door ge¬≠bruik te ma¬≠ken de mo¬≠ge¬≠lijk¬≠he¬≠den van uw brow¬≠ser. U vindt meer in¬≠for¬≠ma¬≠tie over deze mo¬≠ge¬≠lijk¬≠he¬≠den op de web¬≠si¬≠te van de aan¬≠bie¬≠der van uw brow¬≠ser.

Neem Contact Op

Ben je nieuws­gie­rig om te ho­ren hoe wij was­se­rij­en kun­nen hel­pen? Neem dan con­tact op voor een vrij­blij­vend ge­sprek.

Cas­tor­weg 60
8938 BE Leeu­war­den

058 250 47 16
[email protected]

 

KvK: 51285991

 

Vartex