Vartex Smart Control: Een Slimme Besturing Voor De Wasserij Van Nu

Smart Con¬≠trol is ons uni¬≠ver¬≠se¬≠le be¬≠stu¬≠rings¬≠sys¬≠teem voor was¬≠ma¬≠chi¬≠nes en dro¬≠gers.

Dit be­te­kent dat het Smart Con­trol werkt op ma­chi­nes van elke fa­bri­kant. Daar­naast in­te­greert Smart Con­trol naad­loos met uw ei­gen sys­te­men.

Fu­tu­ra Wash ma­chi­nes be­schik­ken over een PLC met waar Smart Con­trol ten le­ven komt. Wij kun­nen een­vou­dig van uw be­staan­de was­ma­chi­ne een Fu­tu­ra Wash ma­chi­ne ma­ken. We bren­gen slechts een Schnei­der PLC met Smart Con­trol aan op uw ma­chi­ne; uw oude ma­chi­ne trans­for­meert in een mo­der­ne Fu­tu­ra Wash.

Het Var­tex Smart Con­trol is ont­wor­pen om de pro­ble­men die wor­den ge­con­sta­teerd door het Dash­board op te los­sen. Smart Con­trol geeft de ge­brui­ker de op­tie om het wa­ter­ge­bruik pre­cies af te stem­men met de wer­ke­lij­ke be­la­ding. Hier­door kan men bij 20 kg was wa­ter ge­brui­ken exact voor deze be­la­ding.

In een no­ten­dop, zijn dit de kern­func­ties van Smart Con­trol:

 

  • 20+ con¬≠fi¬≠gu¬≠reer¬≠ba¬≠re programma‚Äôs
  • 10+ was¬≠fa¬≠sen per pro¬≠gram¬≠ma
  • Aan¬≠ge¬≠pas¬≠te wa¬≠ter¬≠stan¬≠den
  • Maak ver¬≠bin¬≠ding met ex¬≠ter¬≠ne do¬≠se¬≠ring
  • Wifi-ver¬≠bin¬≠ding om op af¬≠stand te pro¬≠gram¬≠me¬≠ren
  • Vei¬≠lig¬≠heids¬≠con¬≠tro¬≠les
  • En nog veel meer func¬≠ties

Neem Contact Op

Bent je nieuws­gie­rig om te ho­ren hoe wij was­se­rij­en kun­nen hel­pen? Neem dan con­tact op voor een vrij­blij­vend ge­sprek.

Var­tex
Cas­tor­weg 60
8938 BE Leeu­war­den

058 250 47 16
[email protected]

 

KvK: 51285991

 

 

Vartex