Vartex Laundry Intelligence

Het Laun¬≠dry In¬≠tel¬≠li¬≠gen¬≠ce Dash¬≠board is de plek waar alle in¬≠for¬≠ma¬≠tie te¬≠recht komt, ver¬≠za¬≠meld door Smart Con¬≠trol, onze uni¬≠ver¬≠se¬≠le soft¬≠wa¬≠re. U krijgt hier een ge¬≠de¬≠tail¬≠leerd blik van uw ma¬≠chi¬≠nes. Ver¬≠vol¬≠gens kunt een uit¬≠draai ma¬≠ken van de data door een uni¬≠ver¬≠se¬≠le kop¬≠pe¬≠ling. Met an¬≠de¬≠re woor¬≠den, het Laun¬≠dry In¬≠tel¬≠li¬≠gen¬≠ce Dash¬≠board kan ge¬≠kop¬≠peld wor¬≠den aan de soft¬≠wa¬≠re die uw voor¬≠keur heeft.

Het Laun­dry In­tel­li­gen­ce Dash­board geeft ma­na­gers in­zicht in het­geen wat ver­an­derd kan wor­den in het pro­ces. Ver­vol­gens kun­nen pro­ble­men wor­den op­ge­lost.

Neem een was­ma­chi­ne met een ca­pa­ci­teit van 50 kg. Stan­daard wordt al­tijd wa­ter ge­bruikt voor 50 kg, maar de ma­chi­ne houdt geen re­ke­ning met de wer­ke­lij­ke be­la­ding. Dus bij een be­la­ding van 20 kg zal ook wa­ter wor­den ge­bruikt voor 50 kg. Ui­ter­aard wil men in dit ge­val een wa­ter­hoe­veel­heid dat bij 20 kg be­la­ding hoort.

Comptabiliteit

Om¬≠wil¬≠le van ge¬≠brui¬≠kers¬≠ge¬≠mak heb¬≠ben we het Laun¬≠dry In¬≠tel¬≠li¬≠gen¬≠ce Dash¬≠board com¬≠pa¬≠ti¬≠bel ge¬≠maakt met alle was¬≠ma¬≠chi¬≠nes en dro¬≠gers‚ÄĒzo¬≠lang Smart Con¬≠trol op de ma¬≠chi¬≠ne is gein¬≠stal¬≠leerd. 

Kernfuncties  

  • 1 plek waar de data uit uw ma¬≠chi¬≠ne te¬≠recht komt
  • In¬≠tu¬≠√Į¬≠tie¬≠ve en ge¬≠bruiks¬≠vrien¬≠de¬≠lij¬≠ke in¬≠ter¬≠fa¬≠ce
  • Maak de da¬≠ta¬≠weer¬≠ga¬≠ve als ge¬≠de¬≠tail¬≠leerd als u wenst
  • Ge¬≠bruik deze data ter be¬≠vor¬≠de¬≠ring van uw be¬≠drijfs¬≠voe¬≠ring
  • Be¬≠spaar in ge¬≠bie¬≠den waar voor¬≠heen geen in¬≠zicht in was
  • Com¬≠pa¬≠ti¬≠bel met Var¬≠tex Smart Con¬≠trol en Gir¬≠bau In¬≠te¬≠li

Neem Contact Op

Ben je nieuws­gie­rig om te ho­ren hoe wij was­se­rij­en kun­nen hel­pen? Neem dan con­tact op voor een vrij­blij­vend ge­sprek.

Cas­tor­weg 60
8938 BE Leeu­war­den

058 250 47 16
[email protected]

 

KvK: 51285991

 

Vartex